ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಕಚೇರಿ ಹೆಸರು
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಭವನ 4ನೇ ಮತ್ತು 5ನೇ ಮಹಡಿ, ಆನಂದ್ ರಾವ್ ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009.

ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ-4 (1) (ಬಿ)

ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಛೇರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

1.

ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳು.

ಆಯಾ ವಿಭಾಗಗಳ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು/ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು.

ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಯಾ ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು/ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರುಗಳು.

ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಯಾ ವಲಯಗಳ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರುಗಳು.

2. ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ. ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ.ಮಲ್ಲೇಶ್, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು. ಶ್ರೀ ಎಸ್.ವಿ.ಕೊಣ್ಣೂರು, ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು. ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಪಿ.ರಾಜಶೇಖರ ಮೂರ್ತಿ, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕೇಂದ್ರೀಯ).
  1. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು
  2. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರು
  3. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
  4. ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಕಚೇರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮದ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

  1. ಮಾ.ಹ.ಅ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ 03.05.2011
  2. ಮಾ.ಹ.ಅ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ 03.02.2011
  3. ಮಾ.ಹ.ಅ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ 31.08.2009
  4. ಮಾ.ಹ.ಅ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ 31-08-2013 ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಪಟ್ಟಿ
  5. ಮಾ.ಹ.ಅ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ 31.10.2015
  6. ಮಾ.ಹ.ಅ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ 02.08.2016
ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ
Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects
ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ
Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects
ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು
ಹಿಂದಿನ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೋಟೊಗಳು
Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects
Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day

ಕೆ.ಆರ.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಭವನ 4ನೇ ಮತ್ತು 5ನೇ ಮಹಡಿ, ಆನಂದ್ ರಾವ್ ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009.